Spring Boot日志

日志框架

市面上的日志框架:JUL、JCL、Jboss-logging、logback、log4j、log4j2、slf4j….

日志门面 (日志的抽象层) 日志实现
JCL(Jakarta Commons Logging) SLF4j(Simple Logging Facade for Java) jboss-logging Log4j JUL(java.util.logging) Log4j2 Logback

左边选一个门面(抽象层)、右边来选一个实现;

日志门面: SLF4J

日志实现:Logback